Arbetssätt

Kårlandagårdens arbetssätt är individuellt anpassad efter varje unik klient, vårt syfte är att stödja, vägleda och ge service i det dagliga livet. 

I mötet mellan klient och personal ingår ett varmt bemötande och en förståelse av klientens livsvärld för att klientens integritet ska respekteras. För oss är det viktigt att ha en helhetssyn och se att varje klient är unik och har olika resurser och tillgångar.

Klienterna har sina egna individuella scheman utifrån sina behov och resurser. I det individuella schemat kan ingå att göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg, att sköta personlig hygien, att sköta hemmet, tillreda måltider och att göra ärenden och inköp samt att planera framåt. Även samtal och träning av att vistas i grupp är andra moment som kan ingå. Personalen har ett förhållningssätt som är ett stöd och hjälpande. De vägleder vid behov.

Utöver klientens individuella scheman hålls veckomöten varje måndag med varje klient i deras lägenhet för att strukturera upp fritidsaktiviteter under veckan som t.ex. promenader, bibliotek, data, utflykter som t.ex. korvgrillning i skogen, fikakorg till sjön, fika på konditori, kulturella utflykter, shopping i Växjö, marknader, filmkväll. Våra klienter ska uppleva meningsfullhet i sin vardag och sin livssituation.

Varje klient har en individanpassad plan, en genomförande plan som görs i samförstånd med klienten och placerande kommun. Även anhöriga och god man kan vara delaktig när planen görs om klienten ger sitt samtycke. Här tydliggörs klientens resurser och behov.  Individen ska vara i fokus och klienten måste bli sedd och hörd på utifrån sin livsvärld och sina erfarenheter. Här skapas tillit och trygghet och en god relation odlas som ger ett välbefinnande för klienten. Det är angeläget att klienten känner sig respekterad och att klientens önskan uppfylles. För att även här se till helheten, är det viktigt att anhöriga blir delaktiga och informerade. Det måste finnas ett samspel mellan klient, anhöriga, placerande kommun och Kårlandagården för att klienten ska kunna känna trygghet, uppleva ett välbefinnande och få det stöd och service som klienten har behov av. Här diskuteras mål, delmål, resurser, behov och ekonomi. Revidering av genomförande planen görs vid behov och med placerande kommun en gång i halvåret.
 
Vi försöker stärka varje klients självkänsla och självförtroende och utgår ifrån de positiva egenskaper som finns. Beröm och känna sig behövd är viktigt för självkänslan. Alla våra klienter ska tillförsäkras ett värdigt bemötande och integritet ska respekteras.